Groeifondsmiddelen toegekend aan WaterCampus Leeuwarden

WaterCampus Leeuwarden ontvangt de komende 10 jaar meer dan 40 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. In totaal heeft het kabinet vandaag €135 miljoen voor het Groeiplan Watertechnologie toegekend. In dit plan gaat een brede nationale coalitie 10 jaar lang werken aan het wereldwijd verzilveren van de potentie van de Nederlandse watertechnologiesector, en tegelijkertijd het zekerstellen van de nationale waterbeschikbaarheid.

Hiermee wordt de nationale rol en impact van de WaterCampus aanzienlijk versterkt:

•             Kennisontwikkeling middels innovatieve samenwerking tussen bedrijven en universiteiten loopt in het Groeiplan via Wetsus. Vanuit het Groeifonds wordt € 35 miljoen geïnvesteerd in het succesvolle innovatieprogramma van dit SBO-instituut. Daarmee is voor Wetsus het laatste puzzelstuk gelegd in haar unieke financieringsmix, waarin synergie wordt gebracht in de cofinanciering vanuit bedrijven, universiteiten, de regio, de EU, de ministeries van OCW en EZK en nu dus het Nationaal Groeifonds (via het ministerie van I&W). Het kennisfundament voor de innovatieve watersector is daarmee voor de komende 10 jaar verzekerd. 

•             Het deel van het programma dat zich richt op het vertalen van nieuwe technologie naar ondernemerschap en export wordt gecoördineerd door Water Alliance. Een bedrag van € 7 miljoen is vanuit het Groeifonds hiervoor beschikbaar gesteld. Hiervan zal €5 miljoen rechtstreeks aan Water Alliance beschikt worden en €2 miljoen via een regeling beschikbaar komen voor bedrijven. Voor Water Alliance betekent dit een versterking van haar nationale rol als facilitator in entrepreneurship, business development en export. De komende 10 jaar zullen diverse programma’s daarvoor worden uitgerold.  

•             Het werkpakket gericht op de beschikbaarheid, opleiding en doorontwikkeling van jong en ouder talent voor de sector wordt deels uitgevoerd door het Centre of Expertise Water Technology (in samenwerking met o.a. hogescholen NHL-Stenden en Van Hall Larenstein). In de komende maanden zal hiervoor in samenspraak met de andere partijen in dit werkpakket een taak- en budgetverdeling gemaakt worden.

Bovenstaande activiteiten zijn onderdeel van het overkoepelende Groeiplan Watertechnologie. Hierin werken 600 partners samen aan een integraal kennis- en innovatieprogramma voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het realiseren van economische impact.  Het programma omvat de hele innovatieketen, van wetenschappelijk onderzoek via demonstratie, implementatie en export tot nieuw ondernemerschap.

Voor het Groeiplan Watertechnologie was reeds in april 2022 budget gereserveerd door het kabinet, op advies van de NGF-adviescommissie. Het nu ingediende plan is een aanscherping van de voorloper daarvan.

Persbericht landelijk consortium:

Persbericht

24 februari 2023

Nationaal Groeifonds investeert in watertechnologiesector en duurzame waterbeschikbaarheid

Een consortium van circa 600 partijen gaat middels het Groeiplan Watertechnologie € 342 miljoen investeren in de ontwikkeling, groei en export van de watertechnologiesector en in samenhang daarmee de duurzame Nederlandse waterbeschikbaarheid. Het plan behelst een periode van 10 jaar. Hiervoor is financiering uit het Nationaal Groeifonds (NGF) toegekend. Vandaag heeft het kabinet, op advies van de NGF-adviescommissie, besloten een bedrag van € 135 miljoen in het Groeiplan te investeren.  De overige middelen worden ingebracht door bedrijven (€106 miljoen) en decentrale overheden en kennisinstellingen (€101 miljoen).

In april 2022 had de NGF-adviescommissie op basis van een voorloper van het nu goedgekeurde plan de toegekende € 135 miljoen reeds gereserveerd. Naar aanleiding van de suggesties van de commissie is door het consortium de afgelopen maanden gewerkt aan een verbeterd voorstel. Ten opzichte van de eerdere indiening is onder andere meer focus aangebracht op het nationale verdienvermogen.

De samenwerking achter het Groeiplan is uniek in breedte en omvang en het potentieel is groot, erkent de adviescommissie. Nederlandse bedrijven ontwikkelen producten, processen en diensten die wereldwijd kunnen worden verkocht in markten waar vraagstukken op het vlak van waterkwantiteit en -kwaliteit spelen. Die markten zijn praktisch overal. Zo benoemt het World Economic Forum waterschaarste al acht opeenvolgende jaren als één van vijf grootste bedreigingen wereldwijd voor de welvaart. De grote economische kansen in de noodzakelijke beschikbaarheid van voldoende schoon water worden nu door verschillende oorzaken nog te weinig en te langzaam verzilverd.

Het Groeiplan Watertechnologie draagt eraan bij dat de barrières voor innovatie en het naar de markt brengen van deze baanbrekende technologieën worden verkleind. Hiermee geeft het Groeiplan een belangrijke impuls aan innovatiekracht, groei en exportvolume van de sector. Het plan omvat het gehele ecosysteem van kennis naar kunde naar kassa: van onderzoek tot en met verdere ontwikkeling, validering en opschaling tot eerste demonstratie-toepassing door (private en publieke) launching customers, met flankerende afstemming binnen de sector en met andere sectoren. Het Groeiplan borgt de doorstroming van Nederlandse bedrijven naar de wereldmarkt en biedt zo economische meerwaarde voor bedrijven in de Nederlandse watertechnologie.  

Zo wordt ingezet op groei van het verdienvermogen en de arbeidsproductiviteit, zowel voor de watertechnologiesector als voor watergebruikende sectoren. Tegelijkertijd leidt de innovatie en valorisatie die hiervoor nodig is tot een watertransitie die zorgt voor voldoende schoon water en een grotere leveringszekerheid voor alle gebruikers (huishoudens, industrie, agro, natuur). Een essentiële voorwaarde in het vestigingsklimaat voor ondernemen en wonen.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds (NGF) is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Het NGF is opgezet in 2020 en bedoeld voor eenmalige publieke investeringen. Met het NGF trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op de terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei, te weten: kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Meer informatie:

https://www.nationaalgroeifonds.nl/

https://www.tkiwatertechnologie.nl/groeiplanwatertechnologie