De Blauwe Motor wil innovatie versnellen

Het nieuwe samenwerkingsverband De Blauwe Motor waaraan een groot aantal organisaties en bedrijven meedoet, mikt op versnelling en opschaling van innovaties in de watertechnologiesector. Daarbij staan de thema’s van waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit centraal. Binnenkort wordt een integraal programma voor de komende jaren gepresenteerd.

De initiatiefnemers spreken over een samenwerking die uniek in breedte en omvang is. De coalitie bestaat uit bedrijven, waterschappen, drinkwaterbedrijven, onderzoeksinstellingen, universiteiten, ministeries, provincies en gemeenten. Zij vertegenwoordigen het hele ecosysteem van onderzoek en innovatie op het terrein van watertechnologie.

Jantienne van der Meij

Het doel is om duurzame en circulaire watertechnologie innovaties sneller naar de markt te brengen, vertelt Jantienne van der Meij, directielid van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie en manager government affairs van WaterCampus Leeuwarden. “Dat wordt natuurlijk vaker gezegd. We merken echter dat er weliswaar bij innovaties steeds beter wordt samengewerkt, maar dat nog niet altijd alle belangrijke spelers aanhaken. Met De Blauwe Motor willen wij samenhang creëren. Het gaat om met een helicopterview kijken naar waar we met zijn allen naartoe willen.”

Twee centrale thema’s

De samenwerking richt zich op twee thema’s, zegt Van der Meij. “Er zijn nieuwe oplossingen nodig voor de waterbeschikbaarheid die onder meer onder druk staat door droogte en toenemend verbruik. Hetzelfde geldt voor de waterkwaliteit gezien de enorme opgave om in 2027 de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen. We bekijken hoe we gas kunnen geven. Dat kan alleen als bij innovaties de ontwikkeling, implementatie en marktbetreding worden opgepakt met het hele onderzoeks- en innovatie-ecosysteem. Hierbij hebben we vier doelstellingen voor De Blauwe Motor geformuleerd (zie kader, red.).”

Van der Meij wijst erop dat het gemiddeld zo’n tien jaar duurt voordat een innovatie in de watersector commercieel levensvatbaar is. “Zo zijn waterschappen en drinkwaterbedrijven terughoudender bij het toepassen van technologieën die zich nog niet echt hebben bewezen, vanuit hun optiek ook begrijpelijk. Door een integrale aanpak willen we bij zulke kritische processen een versnelling aanbrengen, zodat een innovatie eerder de markt bereikt.”

Integraal programma

Trekkers van de samenwerking zijn Wetsus, KWR, STOWA, Water Alliance, TKI Watertechnologie en de vijf waterschappen in Oost-Nederland (Vechtstromen, Zuiderzeeland, Drents Overijselse Delta, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe). Welke partijen verder allemaal meedoen, wordt later bekendgemaakt. Er wordt gewerkt aan een integraal programma met activiteiten voor de komende jaren. Van der Meij: “Ik denk dat we begin april hiermee naar buiten kunnen treden.”

Tot slot, wat is voor Van der Meij de belangrijkste meerwaarde van De Blauwe Motor? “Dat de partijen in de watertechnologiesector integraal gaan samenwerken, zodat goede kennis en innovaties sneller kunnen worden geïmplementeerd. Dit draagt bij aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor we in Nederland én de wereld staan.”


Vier doelen

Het uitgangspunt is dat De Blauwe Motor een bijdrage levert aan vier doelen:

  • Economische groei. Dit wordt omschreven als een verdere ontwikkeling en (export)groei van de watertechnologiesector en van veel sectoren die water verbruiken. De innovatie en uitrol van watertechnologie worden versneld via een effectief werkend onderzoeks-, demonstratie- en implementatieprogramma en een bijbehorend ecosysteem.
  • Hoogwaardig voorzieningsniveau van water als economische en maatschappelijke randvoorwaarde. Via keteninnovatie wordt een watertransitie gerealiseerd.
  • Water voor een gezonde leefomgeving. Het gaat erom dat water geen bedreiging vormt voor de gezondheid van planten, dieren en mensen en juist bijdraagt aan biodiversiteit.
  • Circulaire economie. Water wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Ook worden uit afvalwater zoveel mogelijk materialen en energie teruggewonnen.

MEER INFORMATIE
Toelichting op site TKI Watertechnologie

Bron: H2O
Fotografie Jantienne van der Meij: Lucas Kemper