Workshop Missiegedreven Topsectorenbeleid

City: Nieuwegein/Leeuwarden
Country: Nederland
Time: 13:00
Date: 21 May - 22 May

Watertechnologische kennis en innovaties voor maatschappelijke uitdagingen

 

TKI Watertechnologie nodigt u van harte uit om in het kader van het missiegedreven innovatiebeleid mee te denken over toekomstige kennis- en innovatievragen vanuit de sector Watertechnologie.

Met het Topsectorenbeleid stimuleert de nationale overheid de kennissamenwerking tussen overheid, onderzoek en bedrijfsleven. In de toekomst zal deze kennissamenwerking in het teken komen te staan van grote maatschappelijke uitdagingen: het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Wat gaan de partijen in de ‘gouden driehoek’ aan kennis en innovaties bijdragen om deze uitdagingen op te lossen?

Op 21 mei in Nieuwegein en op 22 mei in Leeuwarden brengen we rond maatschappelijke uitdagingen op het vlak van water, landbouw, voedsel en energie stakeholders bijeen om samen de toekomstige kennis- en innovatievragen in kaart te brengen.

Programma

Het programma voor de workshops in Nieuwegein en Leeuwarden is gelijk, en omvat
 toelichting op de achtergrond van het missiegedreven innovatiebeleid en doel van de workshop
 Reeds opgehaalde kennis- en innovatievragen rond water, landbouw, voedsel en energie
 Pitches door deelnemers: inspiratie en behoeftes van stakeholders m.b.t. toekomstige kennisvragen
 Break-out sessies op deelthema’s

Datum: 21 mei
Locatie: KWR, Groningenhaven 7, Nieuwegein
Tijd: 13.00 – 17.00 uur

Datum: 22 mei
Locatie: WaterCampus Leeuwarden, Business Center Johannes de Doper, Agora 4. Leeuwarden
Tijd: 13.00 – 17.00 uur

Aanmelden

Hieronder kunt u zich aanmelden voor de workshop. Let op: in verband met beperkte capaciteit ontvangt u uiterlijk een week voor aanvang definitieve bevestiging van uw deelname.

Achtergrond

Het kabinet wil met het vernieuwde missiegedreven innovatiebeleid de maatschappelijke uitdagingen en het topsectorenbeleid sterker met elkaar verbinden. Het accent in het nieuwe beleid ligt op economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen. Het kabinet heeft hiervoor vier thema’s aangewezen:
 Energie en duurzaamheid
 Landbouw, water en voedsel
 Gezondheid en zorg
 Veiligheid

Voor deze thema’s zijn door de betrokken ministeries missies opgesteld: waar willen we staan in 2030 en 2050? De Topsectoren zijn gevraagd om uit te werken met welke kennis en innovatie zij bijdragen aan het realiseren van de missies. Dit wordt vastgelegd in Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA).

6 Missies

De uitdagingen op het vlak van water komen vooral terug in het thema Landbouw, water en voedsel. Binnen dit thema zijn zes missies gedefinieerd:
A Kringlooplandbouw
B Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
C Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
D Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
E Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren
F Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld

TKI Watertechnologie coördineert de uitwerking van missie C ‘Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied’. Onder deze missie zijn drie subthema’s gedefinieerd waarop we ons in de workshops richten:
1. Het voorkomen of opvangen van watertekort en wateroverlast in het landelijk gebied (incl. klimaatadaptieve landbouwsystemen)
2. Het voorkomen van wateroverlast, verdroging, hittestress en bodemdaling en gevolgen overstromingen in de stad
3. Het voorkomen of opvangen van een tekort aan zoet water en verbeteren van de zoetwaterkwaliteit
Daarnaast nemen we in de workshop ook kennis- en innovatievragen mee op het gebied van
4. Water en energie
5. Circulaire economie